Stichting

Omega is ontstaan vanuit het verlangen om een bijdrage te mogen leveren aan de doorbraak van Gods Koninkrijk in Nederland. Onze visie is dat we ons als christenen meer bewust worden van de relevantie van het evangelie juist in het licht van de snelle veranderingen die we om ons heen zien. Er is een kanteling in het denken gaande die nieuwe openingen creëert voor onze boodschap. Wat echter daarbij cruciaal is dat we het geloof op een manier uitleven die overkomt.

 

Missie & Visie

Het Omega project is bedoeld om op een toegankelijke manier de realiteit en relevantie van het christelijk geloof te communiceren. Daarbij richt het Omega project zich op drie doelgroepen:

Mensen die hulp zoeken bij het begrijpen van het geloof zodat zij het effectiever kunnen integreren in hun leven en denken in de (post)moderne cultuur en maatschappij.

Mensen die door het pluralistische karakter van onze cultuur gedesoriënteerd zijn en zoeken naar een consistent en samenhangende visie op de inhoud van geloven in deze tijd.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het (her)ontdekken van de wortels van de westerse cultuur en behoefte hebben aan input die hen helpt een eigen wereldbeschouwing te ontwikkelen.

Dimensies

Het geloof heeft als het goed is grote invloed op drie terreinen van ons leven: hoofd, hart en handelen. Wat ons voor ogen staat is dat de samenhang van deze drie uit de verf komt. Het gaat dus niet alleen om cognitieve vorming maar ook om het innerlijk en het doen en laten. Die drie dimensies:

Hoofd we hebben het nodig te onderscheiden waarop het aankomt. Er komt heel veel op mensen af en velen zijn verward. Een helder zicht op de inhoud van ons geloof is onmisbaar. Wat zijn blinde vlekken, wat inconsistenties, wat zijn bolwerken etc.

Harthet geloof heeft alles te maken met een gezond innerlijk. Veel christenen worstelen met emotionele bagage uit hun verleden en vinden het moeilijk zich te verbinden, frustratie te verdragen etc. Inzicht in hoe God herstelt en vernieuwt is onmisbaar.

Handelenhet geloof zet ons op onze voeten zodat we onze plaats kunnen innemen. Het geloof helpt ons onze bestemming te ontdekken en bevrijdt van zaken die ons verlammen. Zicht krijgen op Gods bedoelingen is essentieel om echt uit de verf te komen.

Steekwoorden

Het luistert nauw welke insteek we hanteren als we het geloof in deze tijd proberen te communiceren. Er zijn vijf begrippen die in de Omega strategie centraal staan.

Paradox: we willen niet vervallen in valse tegenstellingen, zwart-wit denken en polarisatie. Gods Koninkrijk zit vol paradoxen dus het is nodig te zoeken naar balans. We spreken in dat verband over het radicale midden: de gezonde mix van radicaliteit en volwassenheid. We omarmen het mysterie zonder ons verstand uit te schakelen.

Paradigma: blinde vlekken zijn riskanter dan we denken. Je beseft niet wat je over het hoofd ziet. Daardoor zijn we vaak onnodig eenzijdig en doen we onszelf tekort want er is meer. Een samenhangend en consistent paradigma is onmisbaar. Dat vraagt doordenking, verdieping en de openheid om nieuwe dimensies te ontdekken.

Relatie: veel christenen praten over God alsof Hij er niet bij is. We reduceren geloof al te vaak tot denkbeelden maar het gaat over relatie en zonder wederkerigheid wordt die relatie steriel. Gebed is tweerichtingsverkeer: het spreken van God geen luxe en profetie is meer dan een hobby. Juist met het oog op deze tijd is openbaring cruciaal.

Realisme: we willen het christenzijn niet idealiseren want in het Koninkrijk hebben we te maken met weerstand en tegenstand. Het is niet eerlijk alleen de mooie kanten van geloof te laten zien want vaak schuurt het. Maar te midden van strijd en worsteling hebben we oog voor de realiteit van Gods ingrijpen. We zijn kritisch maar ook constructief.

Relevantie: in Gods Koninkrijk gaat het om verandering. We worden uitgedaagd zodat we niet blijven hangen in onze comfortzone. God wil zijn kinderen mobiliseren om een verschil te maken. Zodat we vooruitlopend op zijn komst met passie midden in de wereld onze plek innemen. Want geloven is een kwestie van hoofd en hart maar zeker ook hande(le)n.

Voor wie willen we er zijn?


In principe willen we ons op een zo breed mogelijke doelgroep richten: iedereen die zoekt naar een dieper inzicht in het DNA van Gods Koninkrijk en ernaar verlangt om daarin betrokken te zijn. In het verlengde van hoofd, hart en handen spits ik dit toe op drie groepen: Mensen die hulp nodig hebben bij het beter begrijpen van het Koninkrijk met name in de relatie tot de (post)moderne cultuur. Vooral degenen die tegen allerlei lastige vragen aanlopen en behoefte hebben het geloof op een evenwichtige manier te integreren in hun manier van denken. Mensen die waarde hechten aan authenticiteit en zicht willen krijgen op de issues die hen daarin belemmeren. Mensen die willen ontdekken hoe het geloof hen op emotioneel en relationeel vlak kan helpen te groeien tot volwassen en gezonde mensen. Mensen die open staan voor de uitdaging om echt een verschil te maken in de wereld, die verlangen om als christen betrokken te zijn bij het Koninkrijk en de nood in de wereld. Mensen die gemotiveerd zijn om wat hen mogelijk blokkeert uit de weg te ruimen.

Activiteiten

Het Omega project zal stap voor stap ontwikkeld worden. We zijn afhankelijk van de manier waarop God dit initiatief bevestigt. Qua organisatie kun je het ’t best zien als een netwerk van mensen die deze visie delen en hun talent willen inzetten. Qua aanpak kun je het ’t best zien als een ‘content-provider’ van inhoud die de doelstelling helpen realiseren. We zullen daarbij zo effectief gebruik maken van de communicatie kanalen die ons ter beschikking staan. Vanuit een dienstbare houding willen we, waar het maar mogelijk is, samenwerken met kerken en organisaties. Er zijn een aantal concrete zaken waar we aan werken:

Het Omega-dossier: dit boek vormt het gedachtegoed waar de multimediale strategie op is gebaseerd. Het is een soort studieboek waarin op een creatieve manier de samenhang tussen alle thema’s die relevant zijn aan de orde komen. Het is als het ware het fundament dat ervoor moet zorgen dat alle activiteiten die onder de Omega vlag worden ontplooid op een duidelijke en consistente manier elkaar versterken.

Omega interactief: de inhoud van het Omega-dossier zal ook in een digitale versie beschikbaar worden gesteld zodat gebruikers zich op een interactieve manier door het gedachtegoed kunnen bewegen waardoor de verbanden, de samenhang van de inhoud nog beter tot zijn recht komt en gemakkelijker kan worden begrepen.

Omega cursus: materiaal voor kleine groepen. We werken aan een serie creatieve en interactieve programma’s die geschikt zijn voor kleine groepen. Daarin worden 7 herkenbare en relevante vragen/issues aan de orde gesteld. De inhoud sluit aan bij de thema’s uit het Omega-dossier. De programma’s zijn zo opgezet dat ze een groep op een verrassende manier door een aantal onderwerpen loodsen.

Omega platform: we bouwen een website waarop alles over Omega te vinden is. Enerzijds willen we de site gebruiken om het contact met gebruikers van Omega mogelijk te maken. Anderzijds willen we ook allerlei aanvullende inhoud aanbieden zodat individuele gebruikers en groepen worden geholpen dieper te graven en verder te kijken.

Omega panel:we gaan een groep opzetten van deskundigen die in kunnen gaan op vragen van mensen. Dit zou moeten gaan om al die vragen waar je tegen aanloopt als je echt op een doordachte wijze als christen wilt communiceren met de mensen om je heen. Op die manier willen we christenen helpen relevant en vrijmoedig hun geloof te delen.

Omega nieuwsbrief / magazine: aansluitend op het gedachtegoed van het Omega-dossier willen we allerlei thema’s en issues verder uitdiepen. Dat willen we zo creatief en gevarieerd mogelijk doen: met goede verhalen, filmitems, interviews en ga zo maar door. Hiertoe willen we een netwerk creëren van creatieve en journalistieke mensen die de visie delen en gemotiveerd zijn op om een vrijwillige basis aan dit initiatief mee te werken.

ANBI

"Het Omega-dossier is de neerslag van een leven lang zoeken, studeren, stoeien en verwonderen. Lees het zoals het is geschreven: nippend, ontvangend en genietend."

Martin Tensen